Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na stanowisko Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w sprawie trudnej sytuacji w polskim przemyśle chemicznym.

Niestety odpowiedź jest ogólnikowa, nie odnosząca się do naszych postulatów co nie napawa optymizmem. Niezbędny jest plan wsparcia przemysłu chemicznego a co za tym idzie, obrony wielu tysięcy miejsc pracy!

Temu też będzie poświęcone min. najbliższe spotkanie  przedstawicieli największych spółek Grupy Azoty zrzeszonych w ramach Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeId4321da9ab9

Nadzwyczajne WZD

W dniu 25 stycznia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Zostało ono zwołane w związku z odejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Tadeusza Szumlańskiego. WZD wybrało nowego przewodniczącego, którym został Artur Jasiński.

W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Przedsiębiorstwa, na którym min. uzupełniono skład Prezydium o nowego zastępcę przewodniczącego, którym został Paweł Gawron.

Byłemu przewodniczącemu życzymy zasłużonego odpoczynku jak i realizacji zaplanowanych celów, a nowo wybranym władzom  wytrwałości i sukcesów w działalności związkowej.

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeIdb030a255bf

Komunikat Prezydium.

KOMUNIKAT

Prezydium Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność”

w Grupie Azoty S.A.

 

     W związku z komunikatem z dnia 30.01.2024 roku, opublikowanym, przez ZZPRC ZAT i zawartymi w nim nieprawdziwymi informacjami, oraz kłamstwami i półprawdami rozpowszechnianymi przez działaczy związku ZZPRC ZAT od zakończenia II tury wyborów, które całkowicie zafałszowują obraz przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej, NSZZ „Solidarność” mówi stanowcze nie takiemu działaniu !!! Poniżej przedstawiamy stan faktyczny oraz wyjaśniamy i jednocześnie dementujemy nieprawdziwe tezy.

   Główna Komisja Wyborcza powoływana do przeprowadzenia wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej z wyboru Pracowników, działa na podstawie Regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, którą powinno się bezwzględnie przestrzegać. Przewodniczący oraz skład GKW jest również powoływany w drodze uchwały. GKW nie ma wpływu na zapisy Regulaminu. Uchwalane są one przez Radę Nadzorczą, która  stoi na straży Regulaminu i w razie jego naruszenia jest władna unieważnić wybory. Przepisy te obowiązują już od 2019 roku!!!

 Zgodnie z zapisami kalendarza wyborczego wszystkie OKW miały przesłać zatwierdzone i podpisane protokoły do godziny 9.00 w dniu 10.12.2023 r. Po tym czasie, jeśli nawet prawidłowo podpisane protokoły dotarły do GKW, zgodnie z Regulaminem wyniki z tych okręgów nie mogą być brane pod uwagę. To również było stosowane przez GKW w I turze, jak i wcześniejszych wyborach i wtedy Członek GKW Adam Odolski jak i przedstawiciele ZZPRC ZAT nie wnosili żadnych sprzeciwów.

Kłamstwem jest stwierdzenie, że „11.12.2023 roku na posiedzeniu GKW z podliczenia wyników wyborów wynikało, że Pan Robert Kapka nie uzyskał wystarczającej liczby głosów w wyborach - umożliwiających ubieganie się o mandat członka Rady Nadzorczej." W tym dniu GKW zebrała się, aby w oparciu o prawidłowo i terminowo, przesłane protokoły z OKW podliczyć głosy ważne i po ich zsumowaniu przygotować protokół kończący drugą turę głosowania. Podczas prac komisji został ponownie zgłoszony fakt braku podpisu jednego członka OKW okręgu Centrum Infrastruktury. Ponownie, gdyż problem z podpisem został zgłoszony do Przewodniczącego GKW już w piątek 08.12.2023 r. Regulamin dawał możliwości wykluczenia tego członka z OKW w celu spełnienia zapisów regulaminowych, ani Przewodniczący GKW, ani sama OKW nie poczyniła żadnych kroków aby zapobiec unieważnieniu wyników głosowania z tego okręgu. Powyższa sytuacja budziła duże emocje, ponieważ różnica pomiędzy 3 i 4 miejscem w tej sytuacji wynosiła 1 głos. Przewodniczący GKW poinformował, że rozmawiał telefonicznie z panią mecenas, która zasugerowała zastosowanie siły wyższej, co według wszelkich standardów nie może być wiążące dla GKW, której pracę określa Regulamin a nie jakieś rozmowy telefoniczne. Członkowie GKW nie znali całej rozmowy, ani jej kontekstu.  Ponadto członek GKW Adam Odolski wywierał presję na GKW o jak najszybsze podpisanie protokołu, gdyż spieszył się na samolot. Przedstawiciel naszego związku poprosił o przerwę na niezbędną analizę zaistniałej sytuacji, biorąc pod uwagę ciężar decyzji o przyjęciu nieprawidłowego protokołu, zaproponował aby na posiedzenie komisji zaprosić radcę prawnego, który wsparłby komisję w spornej sytuacji. Niestety radca prawny nie mógł pojawić się na obradach, większość członków GKW, a nie tylko Wiceprzewodniczący Pan Jasiński, upoważnili Przewodniczącego GKW do wystąpienia o opinię pisemną do Pani Życińskiej. Do czasu otrzymania odpowiedzi zarządzono przerwę w pracy GKW.

W godzinach popołudniowych 11 grudnia 2023 roku, przewodniczący poinformował członków GKW, że jest problem z protokołem z OKW Compo Expert, który został przysłany dopiero w tym dniu popołudniu. Przewodniczący GKW przyznał się do błędu, wyjaśnił, że w dniu 9 grudnia 2023 roku, zaliczył głosy przysłane mailowo z OKW Compo Expert bez wymaganego protokołu i uwzględnił je w tabeli "roboczej". Prawidłowo podpisany protokół dotarł do Przewodniczącego ponad 30 godzin po czasie. To diametralnie zmieniło sytuację w wynikach kandydatów, różnica między 3 i 4 miejscem wzrosła do 47 głosów na korzyść Pana Roberta Kapki.

Zgodnie z Regulaminem, otrzymaną opinią Pani mecenas i wcześniejszą praktyką stosowaną przez GKW, komisja nie mogła  zaliczyć wyników z OKW nr 2 oraz z OKW Compo Expert.

 

Co do złożonych skarg, zgodnie z Regulaminem, zostały odrzucone przez GKW.  Żadna skarga nie kwalifikowała się do uwzględnienia, a ich odrzucenie było podejmowane poprzez głosowane. Wyłącznie członek GKW Pan Odolski, jako jedyny z całej komisji głosował inaczej niż pozostali członkowie - przecież chodziło między innymi o jego kandydata, a w I turze nie miał takich dylematów i głosował jak wszyscy członkowie GKW za odrzuceniem, w takich przypadkach.

 

Pracowników powinien również zaciekawić fakt, że Przewodniczący GKW jest bezpośrednim podwładnym jednego z kandydatów, który został zgłoszony przez ZZPRC ZAT. Sytuacja ta budzi poważne wątpliwości etyczne oraz rodzi się pytanie o bezstronność i obiektywność wyborów. Obrońcy praw pracowników z ZZPRC ZAT to nie przeszkadza. Dziwne.

Reasumując:

Kłamstwem jest, że opinia prawna zmieniła się - GKW działa na podstawie pisemnych opinii, a te są jednoznaczne.

Kłamstwem jest, że nie uwzględniono tzw. "siły wyższej", gdyż takiego pojęcia, ani procedury nie ma w Regulaminie - nie było więc czego nie uwzględniać,

Kłamstwem jest, że nie zaliczono ważnych głosów - te głosy nie mogły być uznane za ważne z uwagi na nieprawidłowe protokoły.

Uchwały GKW przyjmuje większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje Przewodniczący - Pan Odolski sprzeciwiał się, bo to godziło między innymi w interes jego kandydata.

Jeżeli ZZPRC ZAT kwestionuje protokół GKW, bo został podpisany po terminie i nie przez wszystkich członków, to jak to się ma do żądania uznania protokołów z brakiem podpisu jednego z członków OKW i przysłanych po regulaminowym terminie? Całkowity brak logiki.

Bezsprzecznym faktem jest, że GKW zatwierdziła ważność wyborów, w której ZZPRC ZAT miał swoich członków.

GKW stwierdziła, że Robert Kapka uzyskał mandat od pracowników do zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Próba podważenia wyników wyborów przez ZZPRC ZAT, oparta na insynuacjach, nie może zmienić wyników wyborów. Przypominamy, że wybory zostały zakończone, a GKW zatwierdziła ważność wyborów, zgodnie z regulaminem i nic już tego faktu nie zmieni.

W związku z powyższym proponujemy Panu Adamowi Odolskiemu  honorowe wyjście z sytuacji  i przeproszenie za swoje kłamstwa, manipulacje faktami (naruszając dobre imię osób, za co są przewidziane odpowiednie paragrafy KK) oraz za obstrukcję pracy GKW przez swój wyjazd urlopowy na safari do Kenii. Dobrze wiedział, że harmonogram pracy GKW był rozpisany do 17 grudnia i sam głosował we wrześniu za jego przyjęciem.

Całe to zamieszanie wzięło się z tego, że  ZZPRC ZAT „wszedł w buty” GKW i już 8 grudnia w dniu zakończenia głosowania ogłosiło na zakładzie zwycięstwo swoich 3 kandydatów.

Po piątkowej euforii rzeczywistość okazała się zupełnie inna a szefostwu ZZPRC pokrętna natura i manipulacyjny styl działania, nie pozwala przyjąć jej do wiadomości.

Przepisy Regulaminu, w oparciu o które przeprowadzono wybory należy stosować zgodnie z zapisami, a nie z tym jak je rozumie ZZPRC ZAT  w osobach Adama Odolskiego i Pawła Barana.

 

I nie jest tak, że  9 członków GKW, którzy zagłosowali za stwierdzeniem ważności wyborów się myli a tylko jeden oświecony przedstawiciel ZZPRC ZAT ma rację!!!

Zabawa Karnawałowa 2024

Komisja Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność” zaprasza członków Związku na zabawę karnawałową, która odbędzie się   03 lutego 2024 r.           w restauracji „Modrzewiowy Dwór” w Tarnowie – Mościcach.

Spotkanie  rozpocznie się o godz. 1800.

Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 30 zł członek związku i 70 zł osoba towarzysząca, przyjmuje Sekretariat Komisji Przedsiębiorstwa telefon 24-02  do dnia 19.01.2024. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeId579e28736f

Posiedzenie KSPCH

W dniach 7-8 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, podczas którego przyjęto poniższe stanowisko w sprawie przemysłu chemicznego.

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeId786989d732

42 Rocznica Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny.

W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”.

Życie straciło ok. 100 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

Komuniści wprowadzili stan wojenny, by złamać kręgosłup „Solidarności”, by stłumić polskie dążenie do wolności. Powrócili w ten sposób do represji masowych, charakterystycznych dla lat tzw. stalinizmu.

Dokumenty dowodzą, że wprowadzając stan wojenny ekipa gen. Jaruzelskiego dążyła do utrzymania swojej władzy nawet za cenę krwi, prosząc Kreml o przysłanie pomocy wojskowej. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeId29b6b1c4c6

Ostatnie pożegnanie

"Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,

bo od Niego pochodzi moja nadzieja" (PS, 62,6) 

 

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy naszego kolegę

śp. Leszka Kokoszkę

od 1980 roku wieloletniego członka Komisji Przedsiębiorstwa, członka prezydium,

delegata na WZD Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 grudnia o godz. 12.00 w kościele pw. Bł. Karoliny Kózka,

gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna za spokój Duszy śp. zmarłego

po której prochy zostaną przewiezione i pochowane na cmentarzu komunalnym w Mościcach.

Różaniec za duszę zmarłego rozpocznie się o godz.11.30

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Pozostanie w naszej pamięci.

 

Pogrążona w smutku Komisja Przedsiębiorstwa

NSZZ "Solidarność" w Grupie Azoty S.A.

II tura wyborów do Rady Nadzorczej.

W dniach 27 listopad – 8 grudnia zostanie przeprowadzona II tura wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty S.A.

Dziękujemy za poparcie naszych kandydatów w I turze i zwracamy się
z prośbą o poparcie i oddanie głosu w II turze na Roberta Kapkę oraz Janusza Podsiadło.

W okresie spodziewanych zmian w organach spółki oraz wielu wyzwań i ryzyk wskazanym jest zachowanie ciągłości kompetencji, wiedzy i doświadczenia w radzie nadzorczej. Głosowanie na naszych doświadczonych kandydatów to umożliwi.

Swoją pracą zawodową udowodnili, że będą profesjonalnie reprezentować pracowników oraz bronić interesu naszej  firmy w Radzie Nadzorczej.

Zagłosuj na doświadczenie, profesjonalizm!

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.solidarnosc-azoty.org/#sigFreeIdccaf096ab0